Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Afkastforventninger
Tema
Debat

Rådet for Afkastforventninger offentliggør forventninger for 1. halvår 2022

1. nov. 2021
Rådet for Afkastforventninger har i dag offentliggjort nye halvårlige afkastforventninger for 1. halvår af 2022.

Afkastforventningerne for 1. halvår 2022 afspejler de mere normale markedsforhold, der har indfundet sig efter de store udsving, der prægede kapitalmarkederne især i 1. halvår 2020. I forhold til afkastforventningerne for 2. halvår 2021 er der derfor kun mindre ændringer i de nye afkastforventninger.

 

Det forventede afkast af stats- og realkreditobligationer er en anelse højere (mindre negativt på den 1-5-årige horisont) end i Rådets seneste skøn. Tilsvarende gælder generelt for de tre øvrige obligationsklasser – investment-grade obligationer, high-yield obligationer og emerging markets statsobligationer.

 

Det forventede afkast af globale aktier og emerging markets aktier er stort set uændret i forhold til Rådets seneste opdatering. Derimod er afkastskønnet for private equity sænket med 0,5 pct. Rådet er opmærksomt på det forholdsvist store udsving i det forventede afkast for denne aktivklasse. Aktivklassen er kendetegnet ved en stor variation i de indrapporterede data, der ligger til grund for afkastforventningerne. Usikkerheden omkring private equity kan medføre signifikante ændringer i afkast fra periode til periode. Rådet overvejer derfor løbende de metoder, der anvendes ved fastlæggelse af afkastskønnene, så der sikres en konsistent og dokumenterbar sammenhæng mellem afkast og risiko. Rådet vil i den forbindelse have særlig opmærksomhed på private equity.

 

Der er kun mindre ændringer i skønnene for standardafvigelser og korrelationer i forhold til Rådets seneste opdatering. Som noget nyt angives skøn for risikoen på de forventede afkast i form af standardafvigelser og korrelationer som et årligt gennemsnit for hele 10-årsperioden og brydes ikke længere ned i perioderne 1-5 og 6-10 år. Baggrunden herfor er, at erfaringer fra de seneste års arbejde med afkastforventningerne har vist, at det er vanskeligt at finde tilstrækkeligt fagligt og empirisk grundlag for at fastsætte skøn for standardafvigelserne over delperioderne.

 

Rådet fastholder afkastforventningerne på lang sigt (+11 år), men overvejer fortsat niveauet for disse med henblik på eventuelle justeringer. Overvejelserne sker ikke mindst under indtryk af de internationale forskningsresultater, der blev gennemgået på Rådets konference den 1. september 2021, og omfatter blandt andet behovet for fremadrettet at arbejde med en større granularitet i de aktivklasser, der er omfattet af afkastskønnene på lang sigt.

 

Rådet for Afkastforventninger er et uafhængigt og sagkyndigt råd, som er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark. Rådet består af tre uafhængige eksperter, som er udpeget for tre år ad gangen. Rådet blev nedsat i 2018.

 

De nye afkastforventninger træder i kraft pr. 1. januar 2022.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.