Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Afkastforventninger
Tema
Debat

Rådet for Afkastforventninger offentliggør forventninger for 2. halvår 2021

4. maj. 2021

Rådet for Afkastforventninger har i dag offentliggjort nye halvårlige afkastforventninger for 2. halvår af 2021. Afkastforventningerne bliver anvendt til at beregne pensionsprognoser og afkastforventninger til kunderne.

 

I forhold til afkastforventningerne for 1. halvår 2021 er det forventede afkast af stats- og realkreditobligationer på 1-5 års sigt marginalt højere (mindre negativt). Det bemærkes, at det forventede afkast af stats- og realkreditobligationer er afkastet på en portefølje med en konstant varighed på 5 år. Andre obligationsporteføljer kan have et andet forventet forløb.


Det forventede afkast af de tre øvrige obligationsklasser – investment-grade obligationer, high-yield obligationer og emerging markets statsobligationer – er generelt lavere i forhold til sidste opdatering på alle tre tidshorisonter. Faldene skyldes, at kreditspændene er reduceret gennem efteråret 2020.


Det forventede afkast af globale aktier og emerging markets aktier er faldet i forhold til sidste opdatering. Det afspejler, at der forventes lidt lavere aktieafkast i gennemsnit over de kommende år som følge af den aktuelle høje prisfastsættelse på aktiemarkederne.

 

Usikkerheden om afkastet for de enkelte aktivklasser i form af standardafvigelsen er generelt faldet i forhold til den seneste opgørelse, men er for flere aktivklasser fortsat større eller på niveau med forholdene før coronapandemien. Standardafvigelsen er bestemmende for præcisionen i skønnet over afkastforventningerne. For aktivklasse 1 – stats- og realkreditobligationer – betyder en standardafvigelse for perioden 1 – 10 år på 3,1 pct. således, at der er knap 67 pct. sandsynlighed for, at afkastet vil ligge mellem -3,2 pct og 3,0 pct. (se yderligere i ordbogen).

 

For at sikre, at investeringsprodukter med en kortere løbetid end fastsat i afkastforventningerne også er dækket på en retvisende måde, er afkastforventningerne med virkning for 2. halvår 2021 blevet suppleret med et beregnet afkast for danske obligationer med en varighed på 3 år. Investeringsprodukter med kortere løbetid end forudsat i afkastforventningerne for de øvrige aktivklasser kan være et relevant alternativ til kontant placering til negativ rente, og det beregnede afkast (det såkaldte køb-og-hold eller horisont-afkast) kan kun opnås, hvis investeringen fastholdes i 3 år frem til investeringshorisontens udløb. Køb-og-hold-afkastet kan anvendes som et muligt alternativ for kunder til et indlån i en rådgivningssituation, eller på instrumenter eller dele af porteføljer med risikoprofil eller karakteristika, der betyder, at det 3-årige hold-til-udløb afkast kan vurderes som en realistisk afkastforventning.


De langsigtede afkastforventninger er uændrede. Rådet har imidlertid igangsat et arbejde med at analysere de langsigtede forventninger.


De halvårlige afkastforventninger er målrettet investeringsprodukter. Pensionsselskaberne vil kun opdatere pensionsprognoserne med de halvårlige afkastforventninger, hvis der sker væsentlige ændringer. Det er ikke tilfældet denne gang.


De nye afkastforventninger træder i kraft pr. 1. juli 2021.

 

Jesper Rangvids præsentation.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.